VŠEOBECNÉ PODMIENKY
PRE VYUŽÍVANIE MOBILNEJ APLIKÁCIE
SPOLOČNOSTI FOTOPOINT s.r.o

Obchodná spoločnosť FOTOPOINT, s.r.o. so sídlom Martinčekova 10, 821 09  Bratislava,

Slovenská republika, IČO 44929340, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60031/B (ďalej len „FOTOPOINT, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.fotopoint.sk (ďalej len „Internetová stránka“) a mobilnej aplikácie “FOTOPOINT” (ďalej len „Aplikácia“) vydáva tieto podmienky používania Internetovej stránky a Alikácie (ďalej len „Podmienky“):

Definícia pojmov

1. Aplikácia:
   
Mobilná aplikácia “FOTOPOINT”,  je elektronický prostriedok spoločnosti FOTOPOINT, s.r.o.,
   ktorý jej užívateľom umožňuje prístup k informáciám alebo službám obsiahnutým v rámci tejto

    Aplikácie. Táto je umiestnená Internetovej stránke, ktorá je webovým sídlom spoločnosti

    FOTOPOINT, s.r.o., nachádzajúcom sa na webovej adrese: http://www.fotopoint.sk/.
2. Používatelia Aplikácie:
   
Osoby, ktoré sú zaregistrované na webovom sídle spoločnosti FOTOPOINT, s.r.o.

    a súhlasia so všeobecnými podmienkami používania Aplikácie.
3. Podmienky:
   
Tieto všeobecné podmienky, ktoré upravujú používanie Aplikácie.

4. Prevádzkovateľ Aplikácie:
   
Obchodná spoločnosť FOTOPOINT, s.r.o. so sídlom Martinčekova 10, 821 09  Bratislava, SR,
   IČO 44929340, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 60031/B.

5.

  1. Úvodné ustanovenia

1.1         Predmetom týchto Podmienok je používanie Internetovej stránky a Aplikácie.

1.2         Tieto Podmienky ustanovujú všeobecné podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie. Zvolením alebo použitím Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (ďalej len

„Použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci (ďalej len „Užívatelia“ alebo „Užívateľ“)

platnosť Podmienok používania.

1.3         Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Internetovú stránku a Aplikáciu.

1.4         FOTOPOINT, s.r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť Podmienky používania.

1.5         Prístup na Internetovú stránku a prístup k Aplikácii a ich Používanie sú bezplatné.

1.6         Ak nie je uvedené na Internetovej stránke alebo v Aplikácii výslovne inak, obsah zverejnený na Internetovej stránke a/alebo v Aplikácii má výlučne informačný charakter.

1.7         Internetová stránka a Aplikácia, ako aj ich jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). Výlučným vlastníkom majetkových

práv autora k Internetovej stránke a Aplikácii je FOTOPOINT, s.r.o., ktorá je zároveň

oprávnená vykonávať majetkové práva autora k tejto Internetovej stránke a Aplikácii.

Podmienky používania Internetovej stránky a Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne

FOTOPOINT, s.r.o..

1.8         Akýkoľvek neoprávnený zásah do Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí,

akékoľvek neoprávnené používanie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich

častí, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie alebo ich častí sú v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi

platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazujú. Ochranná známka, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, meniť, kopírovať, rozmnožovať,

používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať.

1.9         Internetová stránka a/alebo Aplikácia obsahujú externé linky, ktoré vedú k iným internetovým stránkam tretích osôb. FOTOPOINT, s.r.o., nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných internetových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých

internetových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu.

1.10         FOTOPOINT, s.r.o., tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje Internetová stránka a/alebo Aplikácia.

  1. Práva a Povinnosti Užívateľov Internetovej stránky
    a Aplikácie

2.1         FOTOPOINT, s.r.o., dáva právo využívať Internetovú stránku a Aplikáciu výhradne na osobnú

potrebu Užívateľov. Akékoľvek iné použitie Internetovej stránky a/alebo Aplikácie (tak

celku, ako aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu FOTOPOINT, s.r.o., v súlade s autorským zákonom.

2.2         Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Internetovej stránky a/alebo Aplikácie Užívateľmi sú zakázané.

2.3         Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Internetovej stránky a/alebo Aplikácie sa

nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:

pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,

národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

  1. Práva a Povinnosti FOTOPOINT, s.r.o.

3.1         FOTOPOINT, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať Internetovú stránku alebo Aplikáciu vrátane týchto Podmienok podľa svojej potreby a obchodných zámerov.

3.2         Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti

a zabezpečenia Internetovej stránky a Aplikácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek

škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Internetovej stránky a/alebo Aplikácie.

3.3         V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Užívateľov uvedených

v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu

Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

  1. Záverečné ustanovenia

4.1         Používanie internetovej stránky a Aplikácie, a tieto Podmienky používania Internetovej

stránky a Mobilnej aplikácie sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.2         Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne

príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetovej

stránky a Aplikácie, alebo s týmito Podmienkami používania.

4.3         Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.

4.4         Tieto podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia, t. j. odo dňa 1. 5. 2015.

FOTOPOINT, s.r.o.